Bewonersinitiatieven

Wat is het?
Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals bijvoorbeeld speeltoestellen opknappen, een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, fleurige plantjes in elke straat, een project voor jongeren zonder werk starten, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, laat het ons weten want een goed idee verdient uitvoering. https://www.alkmaar.nl/Bewonersinitiatieven Bewonersinitiatieven Maastricht Burgers kunnen met suggesties, ideeën en initiatieven komen die de buurt mooier, beter of veiliger maken. Belangrijk is dat het budget alleen kan worden aangevraagd voor activiteiten die als doel hebben om de sociale betrokkenheid in uw omgeving te vergroten en voor zaken waar meerdere bewoners profijt van hebben.

Wie vragen het aan?

Burgers, wijkraden, wijkverenigingen, clubs, bewonerscollectieven, etc. 

Aanvraagformulier subsidie bewonersinitiatieven

Wat zijn voorbeelden?
Kunstwerken, speelveldjes, verlichting, basketbal-, voetbalveldjes, skatebaan, jeu de boulesbaan, speeltuin, wippertjes, activiteiten voor ouderen, -kansarmen, -sociaal zwakkeren, fietssluizen, hanging baskets, extra prullenbakken, hondentoiletten, kunstroutes, moestuin, bankjes, projecten tegen eenzaamheid, projecten ter versterking sociale cohesie, cursussen voor behoeftigen, weerbaarheidstrainingen, lezingen, vlinder- en/of bijentuin, vogelvoorzieningen, intocht Sinterklaas, Buitenspeeldag, wijkfeest, sportwedstrijden, etc., etc.

Wie betaald het?
De belastingbetaler, de gemeente keert uit. Daarom is het ook belangrijk, dat geld goed besteed wordt en dat in principe iedereen er gebruik van kan maken, deel aan kan nemen, van kan genieten, etc. Dus aanvragen voor geld voor besloten bijeenkomsten, worden afgewezen. De een mag ook niet bevoordeeld worden t.o.v. de ander. Regiegroepsleden oordelen zuiver, objectief en onafhankelijk.

Wie keuren de voorstellen goed, af?
Dat doen bewoners waarbij de voorstelen veelal per wijk worden ingediend en door andere bewoners uit diezelfde wijk, worden beoordeeld. Die beoordelaars, zitten in een zgn. Regiegroep.

De Regiegroep Vroonermeer bestaat uit de volgende wijkbewoners:
Gijs Weenink, Bart Goddijn, Ronald Bebelaar, Ingrid Nootebos, Marloes van der Wolf en Inge Bakker.


Zij beoordelen de ideeën en suggesties en toetsen of zij voldoen aan de gestelde criteria. Die zijn o.a.: – er mag geen persoonlijk belang gediend worden (niet voor een individu en ook niet voor een specifieke groep), – het mag niet gaan om drinken of eten, – het moet om initiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken, – eventueel beheer en onderhoud moeten geregeld zijn (aanvragen mogen ook niet zijn voor onderhoud en/of reparatie, dat moeten inwoners zelf doen en moet dus in de aanvraag ondervangen zijn. Voor zover van toepassing, moet de regiegroep daarop toetsen), – het is haalbaar binnen de in de aanvang vermelde planning, – het mag niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid, – als er mogelijk meerdere belangen zijn, dan dient onderzocht te worden of er voldoende draagkracht is. Meer hierover op de website van de Gemeente Alkmaar.

Hoe werkt het?
Een bewoner dient zijn/haar idee in via een formulier bij de gemeente. Die legt het vervolgens voor aan de regiegroep en die toetst het idee aan de geldende criteria en neemt vervolgens een besluit. Dat kan ‘ja’ of ‘nee’ zijn maar ook een verzoek, om meer informatie of misschien zelfs, een mondelinge toelichting van de indiener van het idee. De voorzitter van de regiegroep coördineert dit proces en zorgt voor afhandeling van e.e.a.

Heeft u ook een bewonersinitiatief?
Ga naar: www.alkmaar.nl/Bewonersinitiatieven.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via email met Marloes  of Inge.